contact

Privacyverklaring Mooduul

Wij zijn Mooduul. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij verwerken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Met het begrip "persoonsgegevens" wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip "verwerken".

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens

Wij hebben de persoonsgegevens niet direct van jou verkregen. Wij willen jou dan ook laten weten hoe wij aan jouw persoonsgegevens zijn gekomen.

Via de volgende bron(nen) hebben wij jouw persoonsgegeven verkregen:

  • Registratieformulier op de website.


Wij hebben de persoonsgegevens niet direct van jou verkregen. Wij willen jou dan ook laten weten hoe wij aan jouw persoonsgegevens zijn gekomen.

Via de volgende openbare bron(nen) hebben wij jouw persoonsgegeven verkregen:

  • LinkedIn
  • Kamer van Koophandel

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wij verwerken niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verwerken wij van jou:

  • Naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, land

Wij verwerken van deze gegevens op basis van een contractuele verplichting. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou niet verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons wil verstrekken heeft dat geen gevolgen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Voor de volgende doelen verwerken wij jouw persoonsgegevens:

  • Het bijhouden van de klantenadministratie, het versturen van nieuwsbrieven, het kunnen geven van reviews, social media, het beantwoorden van vragen en klachten

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is dat:

  • jij als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de doelen die wij daaraan stellen;.

Ben je onder curatele gesteld, is er een bewind of mentorschap ingesteld of ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet jouw wettelijke vertegenwoordiger ook toestemming geven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zonder deze toestemming mogen wij jouw persoonsgegevens niet verwerken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens - voor dit doel - te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer dan 2 jaar. verwerken.

Beveiliging

Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij jouw persoonsgegevens door middel van organisatorische en/of technische beveiligingsmaatregelen.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Jij hebt het recht om de toestemming die jij hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.

Recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er iets, en zo ja wat, er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook zullen wij jou zo mogelijk meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb jij het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen heb jij het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten wissen. Hieraan zijn wel vereisten verbonden. Ook zijn er soms uitzonderingen te maken die op onze organisatie van toepassing zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt als betrokkene het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer jij bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van jou verwerken of wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer jij hier om verzoekt.

Recht van bezwaar

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet jij onderbouwen waarom jij een belang hebt bij het niet langer verwerken van jouw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Ook mogen wij jouw bijzondere persoonsgegevens hiervoor gebruiken. Dit mogen wij omdat jij hier uitdrukkelijk je toestemming voor hebt gegeven. De waarborgen die wij voor de besluitvorming op basis van deze bijzondere persoonsgegevens hebben genomen zijn:

Ook mogen wij jouw bijzondere persoonsgegevens hiervoor gebruiken. Dit mogen wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is. In de wet is opgenomen voor welke doelen dit mag, welke vorm van bescherming wij moeten bieden en welke maatregelen wij hebben genomen om te zorgen voor jouw grondrechten en belangen.

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jou dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Wil jij gebruik maken van jouw rechten? Neem dan contact met ons! Wanneer een verzoek bij ons binnen komt met betrekking tot bovenstaande rechten, moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van jou een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag worden afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

Naam: Mooduul
Adres: Achtsweg Zuid 153C
Postcode: 5651 GW, Eindhoven
Telefoon: 0407470165
E-mailadres: info@mooduul.nl
Website: www.mooduul.nl
KvK nummer: 55876994

WEBSITE DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.mooduul.nl.

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden, maar het is mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Mooduul is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

E-MAIL DISCLAIMER

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Mooduul staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Mooduul aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Mooduul garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.